بعضی اوقات و بسیار به ندردت این مشکل ایجاد می شود، وب سرور آپاچی شما یک به طور ناگهانی متوقف یا stop می شود و به هیچ عنوان نمی توانید آن را start یا restart کنید، به عبارتی امکان استارت مجدد آپاچی به هیچ عنوان وجود ندارد و هیچ ارور خاصی نیز در ssh دریافت نمی شود، این مورد یکی از نادر ترین ارور ها و مشکلات وب سرور آپاچی می باشد که ممکن است ایجاد شود.

در زمان این مشکل با بررسی ارور لوگ آپاچی نیز با پیغام زیر مواجه می شوید :

برای حل این خطایی که تقریبا ۹۹ درصد به خاطر اجرای semaphores می باشد از روش زیر وارد ترمینال (ssh) شوید و سپس دستورات زیر به ترتیب اجرا کنید :


ipcs | grep apache | awk '{print $2}' > sem.txt
for i in `cat sem.txt`; do { ipcrm -s $i; }; done;


و همچنین ipcs semaphore را می توانید تغییر دهید :

وارد فایل زیر شوید :

nano /etc/sysctl.conf

سپس مقادیر زیر را با crtl+w پیدا کرده و تغییر دهید و ذخیره نمایید (در ویرایش این فایل دقت فرمایید):

kernel.msgmni = 1024
kernel.sem = 250 256000 32 1024

ولی پیشنهاد می کنیم برای این که بعد از مدتی مجدد دچار این خطا و مشکل نشوید یک اسکریپت cron تعریف می کنیم تا خودکار این مورد را حل و فصل کند.

ابتدا این فایل را می سازیم :

nano /etc/cron.hourly/ipcs_check

محتوای زیر را copy و فایل را ذخیره می کنیم :


EMAIL=your@email.com
MAX_SEMAPHORES=15
IPCS=/usr/bin/ipcs
IPCRM=/usr/bin/ipcrm
MAIL=/bin/mail
COUNT=`${IPCS} | grep apache | wc -l`
if [ "$COUNT" -le $MAX_SEMAPHORES ]; then
       #all is well, there are no semaphore build-ups.
       exit 0;
fi
#we have more than MAX_SEMAPHORES, so clear them out and restart Apache.
LIST=/root/sem.txt
${IPCS} | grep apache | awk '{print $2}' > ${LIST}
for i in `cat ${LIST}`; do
{
       ${IPCRM} -s $i;
};
done;
/etc/init.d/httpd restart
TXT="${COUNT} semaphores cleared for apache for `hostname`"
echo "${TXT}" | ${MAIL} -s "${TXT}" ${EMAIL}
exit 1;